VoxoFilm

Guide doublage V.F.
cinema|TV|anime

A

 

 

 

% - A - B - C - D - E
 
F - G - H - I - J - K
L - M - N - O - P - Q
R - S - T - U - V - W
         
X - Y - Z

 

Fiches de doublage v.f. : B

Mise à jour : mercredi 2 novembre 2005

BATTLE ROYALE (2000)

Société : Dubbing Brothers
Direction : Michel Eloy
Adaptation : Didier Drouin
Enregistrement : Benoît Joly
Mixage : Frédérique  Dray
Montage : Jean-François Anne
Chargé de production : Stevens Thuilier

PATRICK RAYNAL : Takeshi Kitano .... (Kitano)
BARBARA KELSCH : Yûko Miyamura .... (Training Video Girl)

BARBARA BERETTA : Eri Ishikawa .... (Yukie Utsumi #2)
MIRABELLE KIRLAND : Kou Shibasaki .... (Mitsuko Souma #11)
SYLVIE JACOB : Chiaki Kuriyama .... (Takako Chigusa #13)
MELANIE GUILLAND : Haruka Nomiyama .... (Mayumi Tendou #14)
JULIE TURIN : Aki Maeda .... (Noriko Nakagawa #15)
FREDERIQUE MARLOT : Aki Inoue .... (Fumiyo Fujiyoshi #18)
LILIA COHEN : Asami Kanai .... (Chisato Matsui #19)
LAURA BLANC° : Ai Maeda .... (Shiori Kitano)
LAURA BLANC' : Misao Kato .... (Yumiko Kusaka #7)
LAURA BLANC" : Takako Baba .... (Yoshimi Yahagi #21)
ANNE MATHOT' : Minami .... (Keiko)
ANNE MATHOT" : Sayaka Kamiya .... (Satomi Noda #17)
ELODIE SORENSEN° : Tsuyako Kinoshita .... (Mizuho Inada #1)
ELODIE SORENSEN' : Sayaka Ikeda .... (Megumi Etou #3)
ELODIE SORENSEN" : Satomi Hanamura .... (Yuka Nakagawa #16)
LAURENCE JACQUET' : Tukari Kanasawa .... (Yukiko Kitano #6)
LAURENCE JACQUET" : Takayo Mimura .... (Kayoko Kotohiki #8)
ESTELLE SIMON' : Tomomi Shimaki .... (Sakura Ogawa #4)
ESTELLE SIMON" : Anna Nagata .... (Hirono Shimizu #10)
STEPHANIE HEDIN° : Hitomi Hyuga .... (Yuko Sakaki #9)
STEPHANIE HEDIN' : Tamaki Mihara .... (Izumi Kanai #5)
STEPHANIE HEDIN" : Mai Sekiguchi .... (Kaori Minami #20)

JULIEN SIBRE : Ren Matsuzawa .... (Kieta Iijima #2)
DIMITRI ROUGEUL : Shigehiro Yamaguchi .... (Toshimori Oda #4)
DAVID KRUGER : Taro Yamamoto .... (Shougo Kawada #5)
CHRISTOPHE LEMOINE : Yukihiro Kotani .... (Yoshitoki Kuni #7)
BENOIT DECERISY : Sousuke Takaoka .... (Hiroki Sugimura #11)
FABRICE JOSSO : Tatsuya Fujiwara .... (Shuya Nanahara #15)
RENAUD MEYER' : Shin Kusaka .... (Yoshio Akamatsu #1)
RENAUD MEYER'' : Shigeki Hirokawa .... (Shou Tsukioka #14)
ADRIEN ANTOINE" : Yuuki Masuda .... (Hiroshi Kuronaga #9)
ADRIEN ANTOINE' : Ryou Nitta .... (Kyouichi Motobuchi #20)
YANN PEIRA' : Shirou Gou .... (Ryuhei Sasagawa #10)
YANN PEIRA" : Yutaka Shimada .... (Yutaka Seto #12)
SELIM MOUHOUBI' : Hirohito Honda .... (Kazushi Niida #16)
SELIM MOUHOUBI" : Yasuomi Sano .... (Kazuhiko Yamamoto #21)

Source : Dubbing Brothers