VoxoFilm

Guide doublage V.F.
cinema|TV|anime

A

 

 

% - A - B - C - D - E
F - G - H - I - J - K
L - M - N - O - P - Q
R - S - T - U - V - W
X - Y - Z


 

 

Fiches de doublage v.f. : S

Mise à jour : mercredi 11 avril 2007

SEVEN SWORDS (2005)

Société : SPS
Direction & adaptation : Jean-Marc Pannetier

XAVIER BEJA : Donnie Yen ... (Chu Zhao Nan)
AXEL KIENER : Leon Lai ... (Yang Yun Chong)
CATHERINE LE HENAN : Charlie Yeung ... (Wu Yuan Yin)
SYLVAIN CLEMENT : Chia-Liang Liu ... (Fu Qing Ju)
DAMIEN FERRETTE : Duncan Lai ... (Mulang)
REMI BICHET : Yi Lu ... (Han Zhi Ban)
GEORGES CLAISSE : Jingwu Ma ... (Maître Ombre-Brillante)
MICHEL FORTIN : Jason Pai Piao ... (Liu Jingyi)
JEAN-MARC DELHAUSSE : Honglei Sun ... (Ravage)
PATRICK BETHUNE : Michael Wong ... (Prince Dokado)
CATHERINE BRAMI : Jingchu Zhang ... (Liu Yufang)
MICAELLE MEE SOOK : So-yeon Kim ... (Perle Verte)
DANIELE DOUET : Jiajia Chen ... (Kualo)
CYRILLE MONGE : Wenjie Wang ... (Duogeduo)

Source : Carton TV